מבקר המועצה

מידה כללי

מבקר המועצה הוא תפקיד סטטוטורי שהרשות המקומית נדרשת למנות על פי חוק. תפקידי המבקר וכן סמכויותיו מעוגנים בחקיקה. מבקר המועצה בודק, בין השאר, אם פעולותיה של הרשות נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לצד תפקידו בקידום ומימוש של מטרות המועצה ויעדיה כפי שהוגדרו על ידי הדרג הנבחר בה והמנהל אותה, נדרש המבקר, לוודא כי פעילות הרשות תתנהל בכפוף לכל דין.

החקיקה מחייבת להמציא למבקר כל מסמך, מידע או הסבר שהוא יבקש מכל מי שכפוף לסמכות הביקורת. המבקר מוסמך לקבוע את הדרכים לביצוע הביקורת, וכן עליו לקבל גישה ישירה למאגרי המידע הממוחשבים של הרשות. נוסף על כך, על המועצה מוטלת החובה להזמין את המבקר לכל ישיבות מועצת הרשות ולישיבה של כל ועדה מוועדותיה, וזכותו להיות נוכח בהן.

 

אלכס קורנייב – מבקר המועצה

קבלת קהל ודרכי התקשרות

ימי א'  - 14.00- 16.30

ימי ד' – 8.30 – 11.00

לתיאום פגישות – מספר טלפון 04-6807827

דואר אלקטרוני -  [email protected]